leveringsvoorwaarden

artikel 1. Prijzen
Alle genoemde prijzen, kosten en toeslagen zijn incl 21% BTW. Verzendkosten en eventuele toeslagen worden automatisch toegekend bij bestelling.

artikel 2. Bestellen
Door het plaatsen van een bestelling per bestelformulier of anderszins doet u een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tot levering van het/de bestelde artikel(-en).

artikel 3. Bevestiging bestelling
Een automatische bevestiging ontvangt u direct na de bestelling op uw email adres. Alvorens uw bestelling uit te voeren wordt deze per e-mail nogmaals aan de opgegeven contactpersoon bevestigd, waarbij de ontvangstdatum van betaling en de verzenddatum van de bestelling specifiek worden gemeld.

artikel 4. Betaling
Betaling geschiedt middels de door u in het bestelformulier gekozen betaalwijze. Het verschuldigde bedrag dient te zijn bijgeschreven op onze bankrekening alvorens we overgaan tot levering.
Indien wordt gekozen voor een betaling middels iDEAL zal dat automatisch plaatsvinden. Indien gekozen wordt voor de optie 'vooruitbetaling per bank' dient de orderbevestiging, welke per e-mail plaatsvindt, te worden beschouwd als de factuur. Bij de optie 'vooruitbetaling per bank' kiest u ervoor vanuit uw eigen vertrouwde bankomgeving te betalen.
Betaling bij levering van de goederen is uitsluitend mogelijk bij voorraad produkten en na goedkeuring door MAAT-Keuken, hiervoor worden order afhankelijke kosten berekend.
Wij verwachten betaling binnen 8 dagen na bestelling. Als binnen deze termijn niet betaald is, is sprake van verzuim. Bij uitblijven van betaling / verzuim behoudt MAAT-Keuken zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren zonder verdere toelichting.

artikel 5. Levertijd
Artikelen op voorraad worden binnen de eventueel aangegeven levertijd verzonden.
De aangegeven levertijd voor goederen welke wij zelf niet op voorraad hebben zijn onder voorbehoud van tijdige levering door onze leveranciers. In het geval dat levering niet mogelijk is doordat de artikelen zijn uitverkocht nemen wij contact met u op om u in de gelegenheid te stellen de bestelling te annuleren dan wel een later afleveringstijdstip en/of een alternatief artikel overeen te komen.

artikel 6. Verzending
Verzending geschiedt voor uw eigen rekening en risico. Wanneer is gekozen voor transport door enig externe transporteur tegen kosten ontvanger, waarbij de transportkosten bij aflevering contant dienen te worden voldaan, draagt MAAT-Keuken zorg voor een gepaste verpakking en aanlevering bij transporteur, waarvoor verpakkingskosten bij de bestelling worden berekend. Voor de door transporteur berekende kosten wordt door MAAT-Keuken geen opgave gedaan, noch enige aansprakelijkheid geaccepteerd.

artikel 7. Aflevering
De artikelen worden bezorgd op het opgegeven adres, tenzij niet voorradig is en onder voorbehoud van tijdige bezorging door de bezorgdienst. Aflevering zal plaatsvinden door overhandiging op begane grond, aan of achter de eerste deur. Indien dit tijdens bezorging niet mogelijk blijkt vanwege niet tijdig door opdrachtgever gemelde obstakels, behoud MAAT-Keuken zich het recht voor de bestelling te annuleren en zulks middels een nacalculatie te vorderen/verrekenen, anderszins de extra onvoorziene werkzaamheden naar aanleiding daarvan tegen contante betaling uit te voeren waarvoor ter plekke een mondelinge prijsopgave zal worden uitgebracht.

artikel 8. Garantie
Wanneer het artikel niet aan in redelijkheid te stellen eisen van kwaliteit voldoet kan dit binnen 7 dagen worden geretourneerd waarop na persoonlijke beoordeling restitutie volgt van het volledige aankoopbedrag van betreffende artikel(-en), exclusief verpakking- en verzend- of transportkosten. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een correcte retournering in ongeschonden staat, en ontvangt geen vergoeding voor verpakking- en verzend- of transportkosten.

artikel 9. Wijzigingen
Kleine wijzigingen en variaties op detailniveau kunnen zich voordoen. Indien kleuren van afbeeldingen niet overeenkomen met de omschrijving, is de omschrijving van de kleur bepalend. Als koper stemt u hier mee in. Op het bestelformulier kunt u in het veld "opmerkingen, bijzonderheden" uw eventuele bezwaar kenbaar maken dat u hier tegen hebt. In dat laatste geval wordt contact met u opgenomen voor overleg.

artikel 10. Annuleren
Annuleren van bestellingen waarop geen betaling heeft plaatsgevonden is kosteloos. Bij een annulering binnen 24 uur nadat uw bestelling en betaling zijn ontvangen, wordt € 2,50 in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. Annuleren na 24 uur met recht op restitutie is uitsluitend mogelijk tegen een vergoeding van € 7,50 administratiekosten welke in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag dat binnen 30 dagen zal worden overgemaakt per bank.

artikel 11. Retourneren
Retourneren van bestellingen is kosteloos. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een correcte retournering en ontvangt geen vergoeding voor verpakking- en verzend- of transportkosten. Artikelen dienen binnen 7 dagen  na ontvangst geretourneerd te worden, waarop na persoonlijke beoordeling restitutie volgt van het volledige aankoopbedrag van betreffende artikel(-en), exclusief verpakking- en verzend- of orderkosten.

artikel 12. Beperking aansprakelijkheid
MAAT-Keuken, noch zijn lasthebbers, zijn aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van of samenhangend met de uitvoering van overeenkomsten als bedoeld in artikel 1 van deze voorwaarden dan wel samenhangend met de exploitatie van deze website, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de via de site verkochte producten en artikelen voor zover deze schade niet veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van MAAT-Keuken.

artikel 13. Privacy Policy
Door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking gesteld worden.

artikel 14. Vragen, opmerkingen, klachten
Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website, of zich richten tot:
MAAT-Keuken
Postbus 173
5670 AD  Nuenen
LVMK20130101
leveringsvoorwaarden downloaden